J A V N I – O G L A S

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ JUG
OPĆINSKO VIJEĆE
Komisija za izbor i imenovanje

Broj: 01-05-1-276-1 /14
Datum:12.03. 2014.godine

Na osnovu člana 2.2. i 2.12. Izbornog zakona BiH ( « Službeni glasnik BiH» broj: 23/01,07/02,09/02,25/02,04/04,20/05,52/05,77/05,11/06,32/07,33/08,37/08,32/10 i 18/13), i Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija ,broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini ( « Službeni glasnik BiH» broj: 09/10,37/10 i 74/11), te člana 1. Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje članova Općinske izborne komisije broj: 01-05-1-276-1/14 od 11.03.2014.godine,Općinsko vijeće Doboj Jug,Komisija za izbor i imenovanje raspisuje:
J A V N I  – O G L A S
za imenovanje članova
Općinske izborne komisije Doboj Jug

1. Raspisuje se Javni oglas za izbor i imenovanje tri člana Općinske izborne komisije općine Doboj Jug.
Članove Općinske izborne komisije Doboj Jug imenuje Općinsko vijeće Doboj Jug , uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 ( sedam) godina.

2. Pravo na prijavu imaju svi kandidati koji ispunjavaju uslove propisane Izbornim zakonom BiH i podzakonskim aktima, a kako slijedi:
a) Za člana Općinske izborne komisije ne može biti imenovana osoba ( član 2.3. IZ BiH):
– koja se ne može kandidovati u smislu odredbi člana 1.6.,1.7. i 1.7.a Izbornog zakona BiH;
– koja je član najvišeg izvršno-političkog organa,političke stranke ili koalicije
( predsjednik,potpredsjednik,generalni sekretar,sekretar ili član izvršnog odbora
ili glavnog odbora);
– koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti,osim u slučajevima predviđenim članom 2.12. stav 4. ovog Zakona,koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;
– član Općinske izborne komisije ne može biti zastupnik,odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima,niti lice koje je pravosnažnom sudskom odlukom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i duže ( član 2.12. stav 7. Izbornog zakona BiH),
– kojoj je izrečena kazna za težu povredu Izbornog zakona ili propisa za koje je lično odgovorna, u posljednje četiri godine računajući od dana pravosnažnosti odluke.
b) Osoba koja se kandiduje za člana Općinske izborne komisije mora ispunjavati slijedeće opće i posebne uslove propisane Izbornim zakonom i podzakonskim aktima:
– da ima pravo glasa,
– da ima prebivalište u općini;
– da ima završen pravni fakultet ,odnosno VII/1 stepen stručne spreme društvenog smjera ili završenu višu školsku spremu odnosno VI/1 stepen društvenog smjera,
– da posjeduje iskustvo u provođenju izbora ( članstvo u izbornoj komisiji,članstvo u biračkom odboru,rad u stručnim organima koji su pružali pomoć u provođenju izbora,objavljivanje stručnih i naučnih radova iz oblasti izbora).
Izuzetno od odredbi alineje tri općih i posebnih uslova član općinske izborne komisije može biti osoba sa VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne komisije u trajanju od najmanje dvije godine od stupanja na snagu Izbornog zakona BiH.
Izuzetno od odredbi alineje četiri općih i posebnih uslova član Općinske izborne komisije može biti osoba koja ima završen pravni fakultet, odnosno VII/1 stepen stručne spreme.
Sastav općinske izborne komisije mora biti multietničan tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda uključujući i ostale vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.
U sastavu općinske izborne komisije nastojat će se osigurati da broj članova manje zastupljenog spola bude najmanje 40% od ukupnog broja članova .
4. Uz prijavu na Javni oglas potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
– kraću biografiju sa ličnim podacima kandidata( ime i prezime,ime oca, jedinstveni matični broj, tačna adresa, broj telefona za kontakt kao i podatke o kretanju u službi),
– ovjerenu kopiju diplome o završenom stepenu i vrsti stručne spreme;
– dokaz o izbornom iskustvu za kandidata ( potvrda općinske izborne komisije o radu na biračkom mjestu,rješenje o imenovanju u općinsku izbornu komisiju ili birački odbor ili neki drugi dokaz koji može potvrditi da kandidat ima iskustvo;
– svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava o nacionalnoj pripadnosti;
– svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava o nepostojanju smetnji iz člana 2.3. Izbornog zakona BiH ( da nije član najvišeg izvršno-političkog tijela političke stranke ili koalicije , da nije kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti ,da nije izrečena kazna za težu povredu izbornog zakona ili propisa za koji je lično odgovorna u posljednje četiri godine računajući od dana pravosnažnosti odluke), i
– uvjerenje o prebivalištu izdato od strane CIPS-a;
– ovjerenu fotokopiju lične karte.
Krajnji rok za podnošenje prijava je 8 ( osam) dana od dana objave Javnog oglasa.
Po zatvaranju Javnog oglasa, Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća izvršiće klasifikaciju kandidata.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa , Komisija će obaviti intervju, nakon čega će sačiniti rang listu sa redoslijedom kandidata , prema uspjehu postignutom na intervjuu.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Prijave za Javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom:
« JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE ČLANOVA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE DOBOJ JUG « NE OTVARAJ»
na slijedeću adresu:

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA
OPĆINSKOG VIJEĆA DOBOJ JUG.

Advertisements

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s